Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Więcej o przechowywaniu plików cookies.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB STARSZYCH

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych znajdującej się pod adresem: www.dpsos-bielsko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Magdalena Giżycka, Danuta Zontek

E-mail: biuro@dpsos-bielsko.pl

Telefon: 33 497 91 27

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu oraz dogodny sposób jej przedstawienia.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
Adres: ul. Żywiecka 15, 43-300 Bielsko-Biała
E-mail: dyrektor@dpsos-bielsko.pl

Telefon: 33 497 91 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Dojazd od ul. Dawnej.
Parking bez barier architektonicznych, dzwonek umieszczony przy bramie.
Wejście do budynku bezpośrednio z parkingu pozbawione jest barier architektonicznych.
W budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń, oznakowania dróg ewakuacyjnych.
Wybór pięter w windzie oznakowany jest alfabetem Braille’a.
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
Po uprzednim zgłoszeniu, istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego bądź wideo tłumacza.
Brak pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
 
Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696 z późn. zm.).

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych powołała Magdalenę Giżycka oraz Danutę Zontek, do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej „Koordynatorem”.

  

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

ul. Żywiecka 15, 43-300 Bielsko-Biała

godziny pracy Koordynatora: 7.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

II piętro, pokój nr 64

Telefon: 33 497 91 27

e-mail: biuro@dpsos-bielsko.pl

 

Koordynator do spraw dostępności:

Magdalena Giżycka

Danuta Zontek